Instancias e formularios

Instancia Xeral

Modelo de declaración responsable de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos

Autorización para as fogueiras do mes de Xuño

Presentación aval contratos administrativos

Museo do Humor. Solicitude de visitas guiadas

Parque Municipal de Educación Viaria. Solicitude de obradoiro teórico-práctico

Escolas deportivas e culturais municipais

Orde de domiciliación. Modificación de conta bancaria

Solicitude renuncia hora adestramento

Modelo de solicitude de instalacións deportivas

Solicitude matriculación escolas-actividades deportivas e culturais municipais

Solicitude autorización informatizada no padrón municipal

Autorización menor para alta ou cambio enderezo no padrón municipal

Declaración responsable menor

Solicitude certificado de empadroamento

Autorización individual ou colectiva solicitude/recollida de certificados

Autorización para solicitude/recollida de certificado ou volante dun menor

Solicitude informe Policia Local de residencia individual ou colectiva ou de convivencia

Autorización Alta ou cambio de enderezo en folla padroal non empadroado/a

Delegación para trámites de empadroamento

Modelo alta/baixa modificación censal

Modelo de solicitude de compensación de débedas

Modelo de solicitude de certificado de bens e/ou de existencia de débedas co Concello

Modelo de recurso administrativo tributos municipais

Modelo de gradación taxas municipais

Solicitude axuda económica

Solicitude de Servizo de Axuda no Fogar municipal (SAF)

Solicitude de tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade

Modelo de aval

Solicitude local de ensaio

Ficha inscrición aula informática

Modelo solicitude consulta e reproducción de documentos

Solicitude bonificación do IIVTNU por transmisión mortis causa da vivenda habitual

Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Modelo de Comunicación de Lanzamento de Fogos de artificio de máis de 100 Kg.

Solicitude Lanzamento Fogos Artificio para terreos forestais ou zonas de influencia forestal (Anexo IV)

Modelo de Comunicación de Lanzamento de Fogos de artificio ata 100 Kg

Modelo de Comunicación de Lanzamento de Fogos de artificio de menos de 10 Kg.

Comunicación previa de obra

Comunicacion previa obra para actividade

Comunicación Previa actividad sen obras

Comunicacion previa inicio actividade (con obras)

Solicitude celebración matrimonio civil

Solicitude inscrición de animais potencialmente perigosos actualizados

Lincenza Animais Potencialmente Perigosos

Solicitude licenza armas

Solicitude renovación estranxeiro por representante

Solicitude renovación de extranseiro

Folla inscrición padroal

Folla inscrición padroal

Declaración responsable aportando R. Xudicial anexo V

Declaración responsable aportando R. Xudicial anexo V
12 >>