Certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante

A través do Punto de Información Catastral sito na oficina técnica municipal, a cidadanía pode acceder ao servizo de consulta e certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

Requisitos

  • Libre acceso para a consulta e certificación de datos catastrais non protexidos que consten na Base de Datos Nacional do Catastro.
  • Ser titular catastral, o seu representante ou a persoa autorizada por el, para a consulta e certificación dos datos catastrais protexidos dos inmobles da súa titularidade.

Documentación

  • Acreditación da identidade. Documento Nacional de Identidade.
  • Acreditación, no seu caso, da representación ou da autorización.

Tratándose de datos catastrais protexidos, a normativa sobre os Puntos de Información Catastral unicamente permite o acceso a estes servizos a quen figura inscrito no Catastro como titular catastral.

Lugar de solicitude

Oficina Técnica Municipal
Avda. do Concello s/n. - 15500 Fene
Central: 981 492 707
Fax: 981 492 788

Descargas
Ligazóns