Xestións municipais

Compensación de débedas

As débedas a favor da Facenda Municipal que se atopen en fase de xestión recadatoria, tanto voluntaria como executiva, poderán extinguirse total ou parcialmente por compensación cos créditos recoñecidos (aprobados) polo Concello a favor do debedor.

Devolución de ingresos

O artigo 31 da Lei Xeral Tributaria establece que a Administración tributaria devolverá as cantidades que procedan dacordo co previsto na normativa de cada tributo.

Recursos administrativos relativos a tributos municipais e restantes ingresos de dereito público

Contra os actos ditados polo Concello en vía de xestión dos seus tributos propios e dos seus restantes ingresos de Dereito Público, poderá interpoñerse o recurso de reposición previsto no artigo 14 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

Solicitude gradación taxas actividades deportivas e culturais

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais e pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer.

Declaración para a liquidación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana (plusvalía- IIVTNU)

O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana é un tributo directo que grava o incremento de valor que experimenten ditos terreos e se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da propiedade dos terreos por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.

Domiciliación bancaria

A solicitude de orde de domiciliación bancaria é a tramitación necesaria para realizar o cobro dos impostos e das taxas municipais a través da conta de banco ou caixa.

Presentación aval bancario

Toda persoa física ou xurídica que deba constituir un aval bancario ante o Concello de Fene deberá presentalo no Rexistro Xeral do Concello.

Solicitude gradación taxas

As ordenanzas fiscais das taxas pola recollida do lixo, polo servizo de saneamento e pola subministración de auga recollen a posibilidade de graduar as tarifas establecidas nas mesmas